ارتش ... نوهد ... ناموس

 

سرتیپ خلبان اکبر زمانی از قهرمانان زدن پل اروند و اسارت هزارن عراقی در خرمشهر، خاطره ای جالب برای ما میگوید:
یک روز دستور گرفتم برای ماموریتی کوتاه مدت به تهران بیایم

مجموعه مطالب