مصاحبه با امیر سرتیپ دوم خلبان علیرضا نمکی

مقدمه:

اهل قلم است و تاکنون تالیف های متعددی در زمینه دوران 8سال دفاع مقدس داشته! شاید به همین علت، در زمان سخن گفتن، کلمات را با وسواس خاصی در کنار هم می چیند و این امر،

مجموعه مطالب