مروری بر زندگی شهید حسن ستاری

 شهید حسن ستاری نشسته از راست نفر اول

 

 

حسن ستاری از خلبانان بسیار شوخ هوانیروز بود که هیچ وقت خنده از لبانش دور نمیشد. در جبهه ها قرار گذاشته بودیم که هر کس رفت تو

مجموعه مطالب