ادامه مطلب...

آبادان حال 330 درجه محاصره است و تمام امیدمان به هاورکرافت ها و یگان هوادریاست . نیاز مبرم به نیروی تازه نفس و مهمات و آذوقه داریم ، خدا میداند فردا چه بر سرمان می آید


مطالب مرتبط