ادامه مطلب...

تقدیم به قهرمان جنگ ناو سروان تکاور دریایی غلام قالندی و همه ی آنهایی که در خرمشهر اسطوره شدند ...

تصویر ایشان که حال  قهرمان ملی اند را ملاحظه میفرمایید


مطالب مرتبط